Disclaimer

Het onderstaande is geldig voor alle webpagina's van deze website.

Jeugdvoetbaltips garandeert niet de correctheid van de op zijn website aangeboden informatie en documenten. Ondanks alle zorg en aandacht die besteed wordt aan deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. In geen geval is Jeugdvoetbaltips aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden of verwezen naar websites van derden. Dergelijke informatie is door Jeugdvoetbaltips niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Jeugdvoetbaltips wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Jeugdvoetbaltips mag op ieder moment en naar eigen inzicht op ieder door hem gewenst moment de website (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Jeugdvoetbaltips is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

Copyright © 1999 - 2010 Jeugdvoetbaltips | DisclaimerMail de webmaster  Laatste upload op: 06 januari 2010